برگزاری جلسه کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان نیازمندی ها

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان نیازمندی ها، جلسه کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان با حضور دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان و سعید مرادی، مدیر این مرکز روز سه شنبه ۱۶مرداد۱۳۹۷ برگزار شد .

در ابتدای جلسه گزارش رضایت سنجی بیماران از وضعیت تغذیه در سال ۹۶ توسط هاجر رضائی، مسئول واحد تغذیه ارائه شد. به گفته رضائی، نظر سنجی سال گذشته در دو نوبت و توسط دو تیم ارزیاب داخلی و خارجی انجام شده و نتایج یکسانی بدست آمده است.

مسئول واحد تغذیه در ادامه گزارش انطباق عملکرد پیمانکار در سال گذشته را نیز مطرح و تحلیل کرد.

در ادامه زهرا موسوی، کارشناس بهداشت محیط در مورد پایش عملکرد پیمانکاران بیمارستان گزارش داد و توضیحاتی در مورد نحوه و تواتر پایش و نتایج بازدید در سال ۹۶ ارائه کرد.

به گفته موسوی، مسئولیت پایش پیمانکاران بوفه، آشپزخانه، بی خطر ساز پسماند عفونی- تیز و برنده، مهدکودک، مبارزه با حشرات و جوندگان موذی، حمل پسماند عفونی بیخطر شده، حمل پسماند عادی، حمل پسماند شیمیایی و داروئی و آزمایشگاه معتمد محیط زیست بر عهده واحد بهداشت محیط است که طبق دستورالعمل ها و چک لیست های موجود انجام می شود. 

در ادامه جلسه دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست و فاطمه قدیمی، کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان در مورد بازنگری برنامه استراتژیک توضیحاتی دادند.

مرادی، مدیر بیمارستان هم در مورد نتایج کاهش هزینه ها در بخش تغذیه، مشکلات سیستم جدید رزواسیون غذا و پرداختی به پیمانکار تغذیه و دستورالعمل انتخا بخش نمونه مطالبی را مطرح کرد.

در این جلسه مقرر شد:

 ارزیابی محیط داخلی و خارجی در برنامه استراتژیک بیمارستان به روزرسانی شود.

 در مورد پرداخت هزینه غذا به پرسنل نظر سنجی شود. 

خبر و عکس: امیدوار

 

مطالب مشابه