برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق مقدماتی ویژه پرستاران بیمارستان نیازمندی ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نیازمندی ها، کارگاه روش تحقیق مقدماتی برای پرستاران روز پنجشنبه ۲۸ تیرماه۱۳۹۷ در کلاس آموزش پرستاری  این مرکز برگزار شد.

قاسم پوریانی، سوپروایزر پزوهشی بیمارستان نیازمندی ها با اعلام این خبر گفت: این کارگاه توسط کمیته پژوهشی دفتر پرستاری بیمارستان برنامه ریزی شده و شامل ۴ جلسه روش تحقیق مقدماتی و ۴ جلسه روش تحقیق پیشرفته است که روز های پنجشنبه برگزار خواهد شد. در اولین جلسه این کارگاه مباحث انتخاب موضوع، بیان مسئله و ضرورت تحقیق، اهداف، فرضیه و سوالات پژوهش و نحوه جستجو شرح داده شد.

مطالب کارگاه توسط دکتر شکوه ورعی، دکتر آرزو راستی و دکتر آسیه درویش اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران تدریس شد و برای شرکت کنندگان دارای امتیاز بازآموزی است.  

خبر :امیدوار

عکس: امیدوار- حدادپور- پوریانی

 

مطالب مشابه