برگزاری کمیته بهداشت محیط بیمارستان نیازمندی ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نیازمندی ها، کمیته بهداشت محیط  این مرکز روزسه شنبه ۲۵اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد. 

تعیین اهداف سال ۹۷، بررسی  میزان پسماند عفونی تولید شده به ازای هر عمل جراحی و تخت اشغالی در سال ۹۶، مقایسه کلی پسماند شبه خانگی تولیدی در سال ۹۵ و ۹۶  و ارائه دلایل کاهش پسماند در واحد های مختلف مهم ترین موضوعات مورد بحث این جلسه بودند. 

همجنین چک لیستها ، خط مشی ها ، روشهای اجرائی و دستورالعملهای این کمیته بازنگری و مصوبات قبلی پیگیری شد.

در پایان مقرر شد برای اجرای ضوابط بهداشت محیط در واحد رختشویخانه بررسیهای لازم صورت گیرد وبرای اهداف زیر برنامه عملیاتی تدوین شود.

 مدیریت پسماندهای پزشکی ویژه به میزان ۱۰۰% ظرف سال ۹۷ 

کاهش میزان تولید پسماند به میزان ۱% ظرف سال ۹۷

خبر و عکس: امیدوار

 

مطالب مشابه