برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان نیازمندی ها

 کمیته کنترل عفونت بیمارستان نیازمندی ها روز یکشنبه ۲۶فروردین ۱۳۹۷ با حضور دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان نیازمندی ها برگزار شد.

در این جلسه  دستورالعمل ارسالی وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم مشاوره عفونی هنگام تجویز هشت نوع آنتی بیوتیک قرائت و در مورد آن بحث و تصمیم گیری شد.

همچنین موضوع استفاده ایمن از وسایل و تجهیزات با قابلیت مصرف مجدد مطرح و بررسی شد.

بر اساس تصمیم کمیته « متمرکز نمودن استریلیزاسیون وسایل و ابزار در واحد  CSSD» و « افزایش میزان پذیرش بهداشت دست تا ۱۸ درصد» به عنوان اهداف عملیاتی این کمیته در اسل ۱۳۹۷ انتخاب شدند.

 خبر و عکس: امیدوار

 

مطالب مشابه