معرفی کارکنان کتابخانه | بیمارستان نیازمندی ها

مسئول کتابخانه : فرامرز لطفی نوائی( کارشناس ارشد کتابداری پزشکی) 

– فوق دیپلم پرستاری از دانشگاه شهید بهشتی ( ۱۳۶۴)

– لیسانس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ایران( ۱۳۷۵)

-فوق لیسانس کتابداری گرایش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران ( ۱۳۷۸)

– پرستاربیمارستان نیازمندی ها ( ۱۳۶۹-۱۳۷۶)

– کتابدار بیمارستان نیازمندی ها(۱۳۷۶- ۱۳۷۸)

– کارشناس کتب مرجع ( ۱۳۷۸-    )

– مسئول کتابخانه(۱۳۷۸-   )

 

کتابدار:

حسین اسفندیاری ( کارشناس ارشد کتابداری)

– دارای مدرک لیسانس کتابداری از دانشگاه تبریز (۱۳۷۳)

– دارای مدرک کارشناسی ارشد کتابداری از دانشگاه آزاد اسلامی ( ۱۳۷۶)

– کتابدار کتابخانه بیمارستان نیازمندی ها ( ۱۳۷۴-   )

 

معصومه عزیزی( کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات)

– دارای مدرک کارشناسی کتابداری گرایش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۷۹)

– دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی( ۱۳۹۶)

– مسئول کتابخانه مرکز روانپزشکی رازی( ۱۳۸۰- ۱۳۸۴)

– کتابدار بیمارستان نیازمندی ها ( ۱۳۸۴-   )

مطالب مشابه