میرشاهی | بیمارستان نیازمندی ها

بدون شک از ارکانپیشرفت هر تمدنی ف توسعه علمی و ارتقای سطح سلامت افراد آن جامعه می باشد و مللی توانستند پیشرو و مشعلدار داران تمدن های دیگر باشند که به این دو مهم توجه بیشتری نموده اند.

بیمارستان نیازمندی ها به عنوان قطب علمی چشم پزشکی کشور علاوه بر آن که توانسته نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت چشم داشته باشد در بخش توسعه علمی کشور نیز همواره نقش برجسته و مهمی ایفا کرده است که تربیت چشم پزشکان موفق و محققان پیشرو در زمینه های علمی در ایران  و سایر کشورهای جهان شاهدی بر این مدعا است.

از جمله نمودهای علمی بیمارستان سمینار سالیانه نیازمندی ها است که با سابقه ای بیش از بیست و اندی سال محلی برای ارتقای دانش چشم پزشکی و تبادل اطلاعات علمی بوده است که هرسال باشکوهتر از سال قبل برگزار شده است و این پیشرفت و ارتقاء مدیون اساتید برجسته 

 

مطالب مشابه